Obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů


OBCHODNÍ PODMÍNKY e-shopu Revitalic

se sídlem: Orlí 403/7, 736 01 Havířov, IČO: 06424902


Všeobecná ustanovení

yto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě zdrave-oleje.cz provozovaném firmou Greenspol s.r.o. Zaměřen je především na prodej zdravých olejů lisovaných šetrnými způsoby za studena a dále jiných hodnotných, zdraví prospěšných produktů zdravé výživy. - See more at: http://www.zdrave-oleje.cz/obchodni-podminky.html#sthash.D3pez14W.dpuf
znou objednávkou kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že  s nimi souhlasí. - See more at: http://www.zdrave-oleje.cz/obchodni-podminky.html#sthash.D3pez14W.dpuf
yto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě zdrave-oleje.cz provozovaném firmou Greenspol s.r.o. Zaměřen je především na prodej zdravých olejů lisovaných šetrnými způsoby za studena a dále jiných hodnotných, zdraví prospěšných produktů zdravé výživy.
 
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Greenspol s.r.o., se sídlem Straky 68, 289 25 Straky, IČ: 26774615, DIČ: CZ 26774615 a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou právnická osoba, podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších novel.
 
Závaznou objednávkou kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že  s nimi souhlasí.
 
- See more at: http://www.zdrave-oleje.cz/obchodni-podminky.html#sthash.D3pez14W.dpuf

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.revitalic.cz. E-shop je zaměřen především na prodej zdravých doplňků stravy, vitamínů, suplementů pro sportovce a přírodních produktů zdravé výživy.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, Marianem Kohutem, Dis., se sídlem Orlí 403/7, 736 01 Havířov, IČO: 06424902 a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou právnická osoba, podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších novel.

Závaznou objednávkou kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.

Kupní smlouva

  • Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky mailem ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
  • Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami a kupující se zavazuje toto objednané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu.
  • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že objednané zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to dle požadavku kupujícího výměnou zboží; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Právo kupujícího odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dní od převzetí zboží. V takovém případě kupující kontaktuje prodávajícího přes e-mail: shop@revitalic.cz, kde uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu či adresy pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí mít nejpozdější datum odeslání poslední den 14-ti denní lhůty. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14-ti dní od převzetí plnění musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno, a to i jen z části), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno, pokud možno v původním obalu bez známek užívání včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, vám peníze za zboží budou zaslány převodem na váš účet, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem zpět.

Cena zboží a poplatků

U každého zboží je uvedena cena. U vybraných produktů jsou navíc uvedeny slevy. Náklady na balné a poštovné jsou účtovány zvlášť a jsou uvedeny v sekci „Doprava a platba.“

Platnost nabídky a cen

Nabídka zboží a cen uvedených v internetovém obchodě je platná v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v případě výrazných změn u výrobců a ostatních dodavatelů.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel internetového obchodu Revitalic se tímto zavazuje, že neposkytne Vaše osobní údaje v jakékoliv podobě třetím stranám a že se řídí zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Výjimku tvoří pouze realizace samotné dopravy objednaného zboží, při které je nutné uvést základní osobní údaje pro úspěšné doručení Vaší objednávky. Jedná se o ty osobní údaje, které vyplňujete při objednání zboží.

Vámi uvedené osobní údaje jsou určeny výhradně pro naši interní potřebu a slouží pouze k úspěšnému vyřízení Vaší objednávky.

Registrací v internetovém obchodu Vitalic zákazník souhlasí se shromažďováním údajů potřebných k nakupování.

Zákazník má samozřejmě právo kdykoliv písemně přes e-mail shop@revitalic.cz zažádat o výmaz svých osobních údajů z naší databáze.

Detailní informace o ochraně osobních údajů naleznete zde.

 

REKLAMACE

Všeobecná ustanovení

Kupující je povinen si zboží neodkladně po převzetí zkontrolovat. Vykazuje-li obal zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je zboží kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě zjištění jeho poškození je oprávněn zboží nepřevzít. V takovém případě vyhotoví písemný zápis o zjištěném poškození v přítomnosti dopravce a vymáhá úhradu škody na dopravci.

V případě, že se po převzetí zboží kupujícímu vyskytne vada na zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci. Uplatnit reklamaci za vady množství, druhu a zjevné vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu neodkladně a to písemnou formou (na adresu Orlí 403/7, 736 01 Havířov nebo přes e-mail shop@revitalic.cz) nejpozději do 3. pracovního dne od převzetí zboží.

Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci (fakturu), který musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení nebo obchodní název firmy prodávajícího, IČO, sídlo firmy, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy (na adresu Orlí 403/7, 736 01 Havířov nebo přes e-mail shop@revitalic.cz), pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:
- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Vyřízení reklamace

Zákazník je povinen uplatňovat reklamaci výhradně písemnou formou (na adresu Orlí 403/7, 736 01 Havířov nebo přes e-mail shop@revitalic.cz) zasláním či oznámením zjištěné vady zboží.

Reklamované zboží musí být prodávajícímu doručena se stručným popisem závady a číslem objednávky, kterou bylo zboží zakoupeno. Nepředloží-li kupující při reklamaci doklad o koupi zboží, prodávající má právo reklamaci odmítnout. Náklady na dopravu spojené s vrácením zboží nese zákazník.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na jiné lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Za situace, kdy je potřeba reklamované zboží zaslat prodávajícímu, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly tak, aby se předešlo případnému jejímu poškození. K reklamaci lze přijmout zboží jen v originálním obalu.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena kupujícímu převodem na bankovní účet.

Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu všech nákladů, které vznikly neoprávněnou reklamací.

Veškeré informace o průběhu reklamace je možno získat telefonicky na čísle: +420 721 624 030.

 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

-Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
-Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
-Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy shop@revitalic.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
-K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
-Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
-Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
-Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

POUŽÍVÁNÍ COOKIES

E-shop Revitalic využívá a zpracovává pro své potřeby tzv. "cookies". Usnadňuje tím poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustnovením v zákoně č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích ve Směrnici 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednávky.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.9.2018

 

 

 

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícícho. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou právnická osoba, podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších novel.
 
Závaznou objednávkou kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.